اولویت های پژوهشی سال94 

  

  *******************************

1

 دریافت خدمات اولیه بهداشتی در شرکتهای زیر ۲۵ در مقایسه با شرکت های بالای ۲۵ نفر

2

بررسی تأثیر حضور مسئول بهداشت حرفه ای در ارتقاء سلامت شاغلین استان قم

3

  بررسی تأثیر ايستگاه امداد در ارتقاء سلامت شاغلين استان قم

4

  بررسی تأثیر بازرس خانه بهداشت كارگری در ارتقاء سلامت شاغلين استان قم

5

  بررسی چهره بازرس بهداشت حرفه ای در نزد مديران، كارگران و مسئولين بهداشت حرفه ای كارخانجات

6

  بررسی میزان مطلوبیت روشنایی در بیمارستانهای استان قم در سال 1394

7

  بررسی تأثیر اندازه گيري عوامل زيان آور در ارتقاء سلامت شاغلين استان قم

8

بررسی صحت اندازه گیری های عوامل شیمیایی زیان آور  در مقایسه با متد در استان قم

9

ارزشیابی عوامل ارگونومی در ادارات استان قم 

10

ارزیابی میزان مواجهه با پرتوهای يونیزان در صنایع استان قم 

11

 بررسی میزان مواجهه با اشعه ماوراء بنفش در آزمایشگاههای میکروبیولوژی صنایع غذایی استان قم

12

 بررسی اثر اجرای برنامه مقابله با صدا در کاهش و کنترل صدا در استان قم 

13

 بررسی اثر اجرای برنامه کنترل روشنایی در تامین روشنایی مناسب در صنایع استان قم

14

بررسی کارایی فرم غربالگری صدا در کارگاههای زیر 20 نفر در مقایسه با اندازه گیری

15

بررسی میزان آگاهی کاگران از نحوه استفاده و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی در صنایع استان قم

16

بررسی اجرای صحیح برنامه تدوین روش اجرایی وسایل حفاظت فردی در صنایع استان قم

17

 بررسی ميزان بروز و شيوع بيماريهای ناشی از كار در بين بافندگان فرش استان قم

18

بررسی ميزان بروز بيماريهای ناشی از مواجهه با آزبست در بين شاغلين صنوف جلوبندی سازی در استان قم

19

بررسی میزان رضایتمندی مديران از معاينات سلامت شغلی 

20

بررسی وضعیت سلامت شغلی كاركنان اداری واحدهای صنعتی  استان قم

21

 بررسی وضعيت اشتغال خانم ها در صنايع با توجه به شرايط خاص زنان و درصد مواجهه آنها با عوامل زيان آور از جمله عوامل شيميايی، تأثيرعوامل زيان آور بر بارداری از جمله مواد شيميايی، جذب از طريق جفت و انتقال به جنين و آسيبهای ناشی از آن، ميزان كتمان بارداری در اثر ترس از اخراج

22

 بررسی شاخص های تسهيلات بهداشتی در كارخانجات استان قم در مقايسه با آيين نامه

23

 بررسی ميزان مشاركت كارگران در برنامه های بهداشتی در كارخانجات استان

24

بررسی اثربخشی و کارآمدی و رضایت مدیران دارای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  استان قم

25

 بررسی میزان آگاهی کارکنان ادارات از ارگونومی سازمانی

26

بررسی میزان آمادگی شرکت های شیمیایی استان قم در مقابله با حوادث شیمیایی

27

بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای شغلی در کارگران، از جمله کمردرد، بیماریهای پوستی، تنفسی و.... در استان قم

28

ارزيابی دانش و مهارت بهداشتیاران خانه های بهداشت کارگری استان قم در مورد اقدامات اوليه احياء قلبی ريوی (CPR)

29

ارزيابی دانش و مهارت بهگرها استان قم در مورد اقدامات اوليه احياء قلبی ريوی (CPR)

30

بررسی مداخله ارگونومي در صنايع منتاژ جهت افزايش بهره وري

31

بررسی وضعیت آمادگی مقابله با حوادث شیمیایی در کارخانجات بزرگ مواد شیمیایی استان قم

32

بررسی وضعیت ایمنی و ارزیابی ریسک حوادث شیمیایی در انبارهای بزرگ مواد شیمیایی استان قم

33

ارزیابی مقایسه ای پیامد های حوادث شیمیایی در کارخانجات دارای مخاذن نگهداری مواد قابل اشتعال به کمک نرم افزار های PHAST  و ALOHA

34

ارزیابی میزان ارتقای آمادگی مقابله با حوادث شیمیایی بعداز اجرای مانورهای استاندارد

35

بررسی پیامد های حوادث شیمایی شهری با کمک نرف افزار ALOHA

36

بررسی نقش میزان آگاهی کارگران در خصوص مواد شیمیایی در کاهش حوادث شیمیایی

37

بررسی میزان اثر بخشی مانور های استاندارد آمادگی مقابله با حوادث شیمیایی در تغییر آگاهی، نگرش، و رفتار کارگران نسبت به حوادث شیمیایی

38

بررسی رابطه بین نوع ماده شیمیایی و حوادث اتفاق افتاده در سطح استان

39

بررسی فراوانی حوادث در یک ماه پایانی سال 93 در خانواده های قمی

40

مقایسه مسمومیت های شیمیایی یک ماهه پایانی سال 93 با یازده ماهه سال مذکور در خانواده های قمی