ایستگاه بهگر

در واحد های بین 20 تا 49 نفر تشکیل می شود

 

انتظار داریم مسئولین محترم بهداشت حرفه ای استان فعالانه در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

پیشنهادات  خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

 

جزوه اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

جزوه عوامل ارگونومی

جزوه معاینات سلامت شغلی

جزوه تاسیسات و تسهیلات بهداشتی

جزوه شرح وظایف،آمار،عملکرد

نتایج آزمون دوره هشتم

برنامه بازآموزی 96

برنامه آموزش کمک های اولیه