ایمیل
 

 

با سلام

برای ارتباط  و ارسال اطلاعات به گروه سلامت کار معاونت بهداشتی  به آدرس ایمیل ذیل مکاتبه نمایید.

   qomoh1@yahoo.com

oh@muq.ac.ir

شماره تماس گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

شماره 118- 02536200117

داخلی 144 مهندس جواد برازنده

داخلی 143 مهندس سعید دوستی

داخلی 137 مهندس ابوالفضل هادی