تماس با ما


 

  

 

مرکز بهداشت استان قم
قم- خیابان امام- 20 متری شهید بهشتی- خیابان چمران نشانی
3719965654 کد پستی
3593 صندوق پستی
025 کد قم
خانم مهندس نرگس جعفری افضل
مدیرگروه سلامت محیط و کار
36200117-118
تلفن
133 داخلی
  آدرس ایمیل
مهندس جواد برازنده رئیس گروه سلامت کار
36200117-18 تلفن
144
داخلی
qomoh1@yahoo.com پست الکترونیکی
مهندس سعید دوستی کارشناس ستادی
SAEEDOOSTI@YAHOO.COM پست الکترونیکی
36200117-118
تلفن
143
داخلی
مرکز بهداشت شهرستان قم
قم- خیابان امام- 20 متری شهید بهشتی نشانی
37197-14953 کد پستی
3593 صندوق پستی
025 کد قم
36660017-18 تلفن
36632400 فاکس دبیرخانه
http://sphc.muq.ac.ir آدرس سایت
مهندس سید محمد رضا علوی نیا
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
36648640 تلفن
224 تلفن داخلی
  پست الکترونیکی
36639008 فاکس واحد بهداشت حرفه ای
مهندس مجید صادقی مهر کارشناس ستادی
36639008 تلفن
223 تلفن داخلی
MAJIDSADEGHIMEHR@YAHOO.COM پست الکترونیکی
مهندس احمدی
کارشناس ستادی
36700404 تلفن
225 تلفن داخلی
SMRALAVINIA@GMAIL.COM پست الکترونیکی
مهندس حسن کاظمی کارشناس ستادی
36639008 تلفن
223 تلفن داخلی
  پست الکترونیکی

 

برای دریافت  آدرس محل کار جدید بازرسان بهداشت حرفه ای به همراه شماره تماس کلیک کنید

 

 
 
.
 
نام واحد

شماره تلفن

تلفنخانه

 

18- 36200117

کد شهرستان قم 025
تلفن گویا 149
تلفن سه شماره ای کشوری شکایات بهداشتی  کشوری 190

شماره پیامک

30004747470149

30002828281490