فرم های مرتبط با فعالیت های بهداشت حرفه ای


 

آدرس پست الکترونیکی ما   

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان ردیف

فرم پرونده پزشکی شاغل

1
فایل pdf فرم پرونده پزشکی شاغل  2

فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

3

فرم قرار داد کارشناس بهداشت حرفه ای

4

 فایل pdf فرم قرارداد کارشناس بهداشت حرفه ا ی 5

فرم شناسنامه شغلی کارخانه

6

فرم MSDS(قدیم)

7

جدول برنامه عملیاتی

8

جدول کانت

9

فرم آمار عملکرد شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای

10

فرم اشتراک فصلنامه رسام

11

 فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی

12

 فرم ارزشیابی طرح تحقیقاتی

13

 فرم شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

14
دفترچه برنامه عملیاتی پسماند 15
 فرم آمار فصلی خانه بهداشت کارگری 16
فرم آمار فصلی ایستگاه بهگر  17
چک لیست ارزشیابی کارگاهی از سوی مرکز سلامت محیط و کار  18
 جمع بندی برنامه عملیاتی پسماند- ویژه شهرستانها 19
  چک لیست ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای  جدید 20
فرم گزارش فعالیتهای مربوط به نوبت کاری  21
فرم اطلاعات اولیه اسپیرومتری کارگران  22
 فرم آمار فصلی معاینات سلامت شغلی  23
 فرم ثبت ارزیابی ارگونومی 24
 چک لیست برگزاری همایش مشترک 25
گزارش مانورهای ایمنی در شرایط اضطراری 26
فرم ارائه اطلاعات بهداشت حرفه ای 27
 فرم گزارش سیلیس 28

فرم شماره 1 معاینه کارگران در معرض سیلیس

29

 فرم شماره 2 معاینه کارگران در معرض سیلیس 30

 فرم ثبت ارزیابی ارگونومی سال 93 31

فرم شناسایی وضعیت روشنایی 32

 فرم اندازه گیری روشنایی عمومی 33

 فرم اندازه گیری روشنایی موضعی و درخشندگی 34

 فرم گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده روشنایی 35

 فرم جمع بندی گزارشات اندازه گیری روشنایی 36
 فرم 3-111 37

فرم گزارش حادثه 38

 چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده (ویژه بهورز) 39

 چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده (ویژه کاردان یا کارشناس بهداشتی) 40

 چک لیست پایش عملکرد تیم سلامت (ویژه پزشک) 41

فرم همکاری کارشناس بهداشت حرفه ای با پزشک طب کار  42

 فرم های دستورالعمل شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه  ای 43

فرم معاینات سلامت شغلی مراکز درمانی  44

 فرم گزارش اقدامات ارگونومی انجام شده در سال 94 45

 فرم چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار قدیم 46

فرم تهیه گزارش نظارت بر مراکز طب کار 47

فرم تهیه گزارش نظارت بر شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای 48

فرم گزارش تفصیلی حوادث شیمیایی 49

چک لیست حوادث شیمیایی قبل از وقوع 50

چک لیست حوادث شیمیایی بعد از وقوع حادثه 51

فرم گزارش اقدامات اصلاحی ارگونومی 96 52

فرم گزارش اقدامات ارزیابی ارگونومی جهت درج در سامانه بازرسی 53

فرم ارزشیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای 96  قدیم
54

فرم طرح تحقیقاتی (جدید) 55

فرم آنالیز شغلی 56

دستورالعمل شناسایی 57

فرم مواجهه با عوامل مخاطره آمیز دچار آسیب، بیماریها و صدمات شدید(مربوط به مرکز بهداشت)، 58

فرم مواجهه با عوامل مخاطره آمیز دچار آسیب، بیماریها و صدمات شدید(مربوط به واحد کاری) 59

فرم پیش بینی هزینه ها مشمول کسر مالیاتی 60

PDF   MSDS (NEW)                                  WORD فایل     61

فرم های جدید نظارت بر خدمات ارائه شده توسط مراکز طب کار و شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای 62

فرم های گزارش ارزیابی و اقدامات اصلاحی ارگونومی جدید98 63

فرم های چلک لیست خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت حرفه ای 64

فرم ثبت اقدامات کنترلی برای معرفی به مرکز بهداشت 65

فرم گزارش معدن 66

فرم استخراج نتایج بررسی معادن 67

فرم گزارش برنامه معادن 68

چک لیست برنامه ایمنی شیمیایی  

فرم ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (جدید)