لیست مراکز واکسیناسیون استان قم
مراکز واکسیناسیون کرونا در استان قم

 

واکسن‎‌های موجود در مراکز واکسیناسیون و پایگاه‌های سلامت

 

 

                                                                                                                                                                                                        

روابط عمومی معاونت بهداشتی