مراکز واکسیناسیون کرونا در استان قم

  • فهرست مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در استان قم :


 کلیه متولدین سال 1357 و ماقبل می توانند با ثبت نام و مراجعه به مراکز واکسیناسیون تعیین شده واکسن خود را دریافت نمایند.

 
مرکز شماره 1: خیابان معلم: میدان روح الله
مرکز شماره 2: ابتدای بلوار کارگر، روبروی چشم پزشکی جواالائمه
مرکز شماره 5: بلوار نیایش: مصلی
مرکز واکسیناسیون حرم مطهر(10لغایت 20)روابط عمومی معاونت بهداشتی