مکاتبات اداری سال 1401 با واحد های کاری توسط مرکز بهداشت شهرستان قم- واحد بهداشت حرفه ای


 

 

نکته : نامه های درج شده در ذیل این متن بایستی توسط مسئولین بهداشت حرفه ای واحدهای کاری دانلود و به واحد کاری خود ابلاغ نمایند.

در صورت درخواست اقدام اجرایی موارد خواسته شده انجام و به مرکز بهداشت شهرستان گزارش گردد.

مکاتبات اداری سال 99

مکاتبات اداری سال 1400

مکاتبات اداری سال 1401:

1- نامه برنامه زمانبندی بازآموزی بهگر و بهداشتیار کار در سال 1401

پیوست نامه برنامه زمانبندی بازآموزی

2- نامه اعلام برنامه های هفته سلامت

پیوست نامه هفته سلامت - روز شمار

پیوست نامه هفته سلامت - پمفلت صفحه اول  -   پمفلت صفحه دوم

3- نامه اعلام روز جهانی بهداشت دست

محتوای آموزشی پیوست نامه روز جهانی بهداشت دست

4- دعوتنامه شرکت در جشن گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای( ویژه واحد های کاری )

5- دعوتنامه شرکت در جشن گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای( ویژه مسئولین بهداشت حرفه ای بیمارستان ها و مراکز درمانی )

6- دعوتنامه شرکت در جشن گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای( ویژه مسئولین بهداشت حرفه ای شرکت های و دولتی )

7- دعوتنامه شرکت در جشن گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای( ویژه مسئولین بهداشت حرفه ای مراکز طب کار )

8- نامه تغییر برنامه بازآموزی بهداشتیاران کار از 20 به مورخ 1401/2/28 در سالن بهورز مرکز بهداشت استان (ابتدای چمران شمالی)

9- نامه اعلام مسابقه بهداشت حرفه ای به مناسبت ( روز جهانی کارگر و ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه کارگران

لینک شرکت در در مسابقه https://survey.porsline.ir/s/MObiqRp

10- نامه هفته بدون دخانیات

محتوای آموزشی هفته بدون دخانیات

پیام های آموزشی هفته بدون دخانیات

11- نامه الزام واحد های کاری به برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از التور و ارائه گزارش به مرکز بهداشت

12- نامه معرفی شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای و مراکز طب کار

لیست شرکت های خدمات بهداشت حرفه ایلیست مراکز طب کار

لیست مراکز طب کار

13-دعوتنامه شرکت در جلسه آموزشی ارتقای معاینات سلامت شغلی و پیشگیری از بیماریها روده ای

لیست گروه یک برای شرکت در جلسه مورخ 1401/3/30

لیست گروه دو برای شرکت در جلسه مورخ 1401/4/1

14- نامه اعلام برگزاری بازآموزی مدون طب کار

پیوست نامه

15- نامه برنامه های هفته ازدواج

پیوست نامه ازدواج آسان

16-نامه الزام شرکت در دوره آموزشی غیر حضور صدا، ارتعاش و روشنایی

منابع:

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار     از صفحه 72 الی 101

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار          از صفحه 9 الی 100

17- نامه ابلاغ الزام اریابی ریسک شیمیایی در شرکت ها مرتبط

پیوست نامه ارزیابی شیمیایی

18-نامه ارسال و اعلام تقویم آموزشی 1401

تقویم آموزشی سال 1401

19-ابلاغ الزام واکسن دز چهارم کووید

20- دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی - توجیهی در خصوص سرب

21- نامه ارائه گزارش عملکرد در خصوص ارگونومی

22- نامه الزام انجام معاینات در شش ماهه اول سال و مندی از تخفیف 10درصدی

23-دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی مبانی حریق ویژه کارشناسان واحدهای کاری مورخ 1401/5/30(خانم ها) و 1401/5/31(آقایان)

24- نامه الزام شرکت در آزمون الکترونیکی الزامات اندازه گیری شرایط جوی محیط کار

25-ارزشیابی انتخاب بهداشت یار و بهگر نمونه و کارفرمای سلامت محور برتر - خود اظهاری 1401

پیوست نامه ارزشیابی

26-برای دریافت نامه الزام به استفاده از سامانه ارسال الکترونیکی مکاتبات

راهنمای استفاده از سامانه

27-نامه الزام ارسال گزارش اقدامات کنترلی صورت گرفته توسط مسئولین محترم بهداشت حرفه ای واحدهای کاری

فرم گزارش دهی اقدامات کنترلی

28- نامه الزام استقرار سیستم حفاظت شنوایی

پیوست نامه حفاظت شنوایی

29-نامه آموزشی روز جهانی هاری

پیوست نامه " هاری چیست"

30- نامه اعلام پایش کارشناسان وزارت بهداشت از صنایع استان قم در مورخ 20 مهر

31- نامه الزام آموزش پیشگیری از انتشار بیماری های تنفسی در فصل سرما

محتوای آموزشی پیشگیری از بیماریهای تنفسی

32- برگزاری دوره چهاردهم تربیت بهگر برای واحدهای کاری در سال 1401

33- نامه الزام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری شیوع آنفلوآنزا

پیام های مربط با برنامه پیشگیری از آنفلوآنزا

34- نامه زمان بندی دوره چهاردهم تربیت بهگر در سال 1401

پیوست نامه زمان بندی 

35- نامه برگزاری جلسه توجیهی دوره چهاردهم تربیت بهگر مورخ 1401/8/16

36- نامه نحوه برخورد با گزش حیوانات

37- نامه بسیار مهم الزام شرکت های به تکمیل چک لیست ایمنی شیمیایی

چک لیست ایمنی شیمیایی

38- دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی کمکهای اولیه (احیاء قلبی، ریوی) ویژه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای واحدهای کاری مورخ 1401/8/24

39- نامه الزام به شرکت در دوره آموزشی (آزمون) آشنایی با محافظ‌های کنترل پرتوهای UV و IR

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

40- بزرگداشت هفته ملی دیابت 21 لغایت 27 آبان ماه 1401

پیوست نامه هفته ملی دیابت

41- نامه زمانبندی "حضوری" دوره چهاردهم بهگر در سال 1401

پیوست نامه زمان بندی 

42- نامه الزام به شرکت در دوره آموزشی (آزمون الکترونیکی) حدود مجاز مواجهه شغلی ارگونومی ویژه کارشناسان واحد کاری مورخ 1401/9/15

پیوست نامه (منبع آزمون)

مکاتبات 1401