تماس با ما

تماس با ما

 

 

 

    

 

مرکز بهداشت استان قم
قم- خیابان امام- 20 متری شهید بهشتی- خیابان چمران نشانی
- کد پستی
-- صندوق پستی
025 کد قم
36200117-18 تلفن
-- فاکس دبیرخانه
PHC.MUQ.AC.IR آدرس سایت
مهندس جواد برازنده کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
36200117-18 تلفن
144 تلفن داخلی
qomoh1@yahoo.com پست الکترونیکی
مهندس سید محمد حسن رضوی اصل کارشناس ستادی
36200117-18 تلفن
143 داخلی
RAZAVH49@YAHOO.COM پست الکترونیکی
مرکز بهداشت شهرستان قم
قم- خیابان امام- 20 متری شهید بهشتی نشانی
37197-14953 کد پستی
3593 صندوق پستی
025 کد قم
36660017-18 تلفن
36632400 فاکس دبیرخانه
http://sphc.muq.ac.ir آدرس سایت
مهندس سعید دوستی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
36706031 تلفن
--- تلفن داخلی
SAEEDOOSTI@YAHOO.COM پست الکترونیکی
36639008 فاکس واحد بهداشت حرفه ای
مهندس مجید صادقی مهر کارشناس ستادی
36708061 تلفن
--- تلفن داخلی
MAJIDSADEGHIMEHR@YAHOO.COM پست الکترونیکی
مهندس سید محمد رضا علوی نیا کارشناس ستادی
36706031 تلفن
--- تلفن داخلی
SMRALAVINIA@GMAIL.COM پست الکترونیکی
مهندس جداخانی کارشناس ستادی
36708061 تلفن
--- تلفن داخلی
  پست الکترونیکی

 

برای دریافت  آدرس محل کار جدید بازرسان بهداشت حرفه ای به همراه شماره تماس کلیک کنید

 

لیست شماره تلفن های معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قم 
.
.
نام واحد

شماره تلفن

تلفنخانه

18- 36200117

 دفتر ریاست

داخلی220

ارتباطات و آموزش سلامت

داخلی 195

 روابط عمومی

داخلی 198
امور اداری داخلی179

 دبیرخانه

داخلی 201
امور عمومی

داخلی 179

  حراست

داخلی 154

گسترش شبکه

داخلی 191

  مبارزه با بیماریها

داخلی 145
پاسخگویی آنفولانزا

داخلی148

  سلامت خانواده

داخلی157
تغذیه داخلی162

  بهداشت مدارس

داخلی157
بهداشت محیط

داخلی 137

  بهداشت حرفه ای

داخلی 144
کد شهرستان قم 025
تلفن گویا 149
تلفن سه شماره ای کشوری شکایات بهداشتی  کشوری 190

شماره پیامک

30004747470149

30002828281490

امتیازدهی