کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آنچه راجع به کمیته حفاظت باید بدانیم

به نظر شما نحوه ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

درست است. شما می توانید نظرات خود را برای اصلاح نحوه ارزشیابی برای ما بفرستید

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

لینک جدول دوره های آموزشی

***************

***********************

لینک جدول فرم های خام

******************************

لینک برنامه های بهداشت حرفه ای

************************

لینک دسترسی به روش های آنالیز مواد شیمیایی NIOSH

 

 

مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 97
 
ردیف عنوان نامه پیوست
20    
 19 دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی پرتو ها- معاینات سلامت شغلی  
 18 نامه در خصوص سیاست های مرکز بهداشت در رابطه با ایمنی ومواد شیمیایی لینک فرم های مورد اشاره در نامه
 17 نامه در خصوص لزوم تکمیل فرم توسط کارشناس قبل از اجام معاینات  
 16 نامه دعوت به شرکت در دوره یازدهم بهگر از 97/8/21 برنامه دوره یازدهم بهگر
 15 نامه دعوت متقاضیان دوره بهگر برای ثبت نام و مصاحبه  
 14 نامه اداری روز جهانی قلب اطلاعات بیشتر
 13 نامه مربوط به پیشگیری از مسمومیت غذا، آب و دارو  
 12 نامه ابلاغ برگزاری جلسه آموزشی برای کارگران در رابطه با التور  
 11 نامه دعوت به کارگاه آموزشی کنترل استرس های ارگونومی چهار شنبه 97/5/24
 10 نامه الزام مسئولین بهداشت حرفه ای به شرکت در دوره های آنموزشی غیر حضوری  لیست منابع آموزشی
 9 نامه دوره آموزشی برنامه عملیاتی - التور- پایش کارشناسان  
 8 نامه ابلاغ برنامه ارگونومی به شرکت ها فرم اول             فرم دوم
 7 لیست مراکز پاراکلنیک بروز رسانی شد  
 6 دعوت نامه همایش روز جهانی ایمنی و سلامت کار 97/2/9  
 5 نامه ارسال برنامه زمانبدی بازآموزی بهداشتیاران و بهگران در سال 97 برنامه زمانبدی
 4 نامه نحوه اجرای ماده 91 قانون کار  
 3 شرح وظایف مسئولین بهداشت حرفه ای در سال 97  
 2 نامه پیگیری شروط درج شده در فرم معاینات سلامت شغلی  
 1  نامه الزام شرکت ها به اندازه گیری و معاینات سلامت شغلی و ارسال لیست  لیست شرکت ها و مراکز طب کار
 

مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 96

 

پیوست های نامه عنوان نامه ردیف
فرم نامه معرفی اقدامات کنترلی  عوامل زیان آور 51
  لزوم توجه به مسمومیت آب و غذا و دارو های مصرفی در شرکت و لزوم استعلام صلاحیت بهداشتی مراکز تهیه غذا 50
  دعوت نامه شرکت در آزمون نهم و دهم(ارزیابی تنش های دمایی و ارزیابی ارکونومی) 49
  دعوت نامه شرکت در دوره سی پی ار (شنبه 96/11/14) 48
  برنامه کلاس های کمک های اولیه 47
  نامه ابلاغ لزوم آموزش در خصوص تغذیه سلامت 46
  نامه اخطار مهلت انجام معاینات سلامت شغلی 45
  دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی اندازه گیری و ارزیابی میدان های الکترومغناطیسی 96/11/19 44
  دعوتنامه شرکت در هشتمین آزمون از سری کتابهای راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی(اندازه گیری روشنایی) 43
  نامه غیبت در کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک در صنایع شیمیایی 42
  نامه مربوط به آموزش آنلفوآنزا توسط بهداشتیاران و بهگرها به کارگران 41
برنامه نامه اداری اعلام برنامه دوره دهم تربیت بهگر 40
لیست مدعوین نامه شرکت در دوره آموزشی ارزیابی مشاغل شیمیایی 39
  نامه دعوت به شرکت در ششمین آزمون از مجموعه کتب راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی 38
  نامه شروع آموزش دوره دهم تربیت بهگر برای کارخانجات مشمول 37
  نامه دوم اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی(TPQ) 36
  نامه ابلاغ انجام معاینات سلامت شغلی 35
  نامه سمینار کنترل صدا مورخ 96/7/26 34
نامگذاری روزها نامه به مناسبت هفته بهداشت روان 33
  نامه الزام به شرکت در آزمون پنجم کتاب راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی 32
لیست نامه اعلام لیست مراکز خدمات جامع سلامت برای تشویق کارگران به مراجعه 31
  نامه اصلاحیه تغییر آدرس محل برگزاری دوره آموزشی توجیهی شرح وظایف و آزمون چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی 30
  شیت های ارزیابی ارگونومی 29
  نامه الزام به ازریابی ارگونومی بعنوان کار عملی دوره آموزشی 28
  دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی بدو شروع به کار برای کارشناسان جدید 27
  نامه آزمون چهارم از راهنمای کتاب سوم حدود مجاز مواجهه شغلی 26
  دعوت نامه شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون کار با رویکرد بهداشت حرفه ای 25
  دعوت نامه دوره آموزش آشنایی با روش های ارزیابی پوسچر های کاری  96/6/12   اختیاری 24
  دعوت نامه شرکت در آزمون سوم از  کتاب راهنمای دوم 96/5/31 23
چک لیست نامه ارزیابی منابع عمده پرتوی 22
  نواقص صورت جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 21
  نامه غیبت در جلسه آموزشی مورخ 96/4/22 20
  فرایند ارزیابی ارگونومی در واحد های کاری 19
  برگزاری دوره دهم تربیت بهگر در شرکت های دارای 20 تا 49 نفر شاغل 18
فرم پیوست ابلاغ لزوم نظارت و تهیه گزارش در حین انجام معاینات و اندازه گیری عوامل زیان آور 17
لینک پیوست ها   ابلاغ برنامه مدیریت حوادث شیمیایی 16
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه اول(25  مرداد) 15
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه دوم 14
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه سوم 13
  دعوت نامه دومین جلسه آموزشی (تدوین برنامه عملیاتی) 12
  آزمون دوم از کتاب راهنمای اول کتاب حدودمجاز مواجهه شغلی 11
  الزام مراکز طب کار مبنی بر ثبت نتایج معاینات سلامت شغلی در سامانه بازرسی 10
  الزام شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مبنی بر ثبت نتایج اندازه گیری در سامانه بازرسی 9
  ابلاغ لزوم نصب استیکر سامانه شکایات بهداشتی 190 در محل کار 8
  گزارش جلسه آموزشی 1396/3/25(بیماریهای روده ای ) 7
فرم ارسال فرم بهسازی ارگونومی و فرم نتایج ارزیابی برای ثبت در سامانه بازرسی 6
لیست موضوعات نامه ابلاغ موضوعات الزامی برای آموزش به شاغلین  5
  تعیین موضوعات ماهیانه برای طرح در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 4
  ارسال لیست شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای مجاز در سال 96 3
  آموزش غیر حضور کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی 2
  الزامات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1

 

 

 

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 2
مقررات اشتغال در قم ویرایش دوم سال96 3
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار97 4
وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 5
فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 6
 فرم قرارداد کارشناس 7
چک لیست ارزشیابی عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای 8
ارزشیابی کارشناسان 9
گزارش عملکرد سال 90 10
گزارش عملکرد سال 91 11
فرم چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  12
دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  13
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش چهارم سال 95 14
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 15

 جزوارت آموزشی برای مسئولین بهداشت حرفه ای

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
کتاب آموزشی برنامه عملیاتی 2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

 

امتیازدهی