اصول و ارزش های بهداشت حرفه ای استان قم

.

۱. عدالت محوری و مهروزی

2. نظم و قانون مداری

۳. مشاركت جويی

۴. تعهد و وجدان كاری

۵. توجه به حقوق و كرامت انسان

۶. ارتقاء روحيه ايثار و از خود گذشتگی

7. توجه به رضايتمندی كاركنان و خدمات گيرندگان

۸. توجه به خلاقيت و نوآوری

9. مسئوليت پذيری

10. رعايت امانت داری

 

               واحد بهداشت حر فه ای استان قم

 

فایل ها