اصول و ارزش های بهداشت حرفه ای استان قم

اصول و ارزش های بهداشت حرفه ای استان قم

.

 

۱. عدالت محوری و مهروزی

2. نظم و قانون مداری

۳. مشارکت جویی

۴. تعهد و وجدان کاری

۵. توجه به حقوق و کرامت انسان

۶. ارتقاء روحیه ایثار و از خود گذشتگی

7. توجه به رضایتمندی کارکنان و خدمات گیرندگان

۸. توجه به خلاقیت و نوآوری

9. مسئولیت پذیری

10. رعایت امانت داری

 

               واحد بهداشت حر فه ای استان قم