خط مشی بهداشت حرفه ای استان قم (policy )


واحد بهداشت حرفه اي استان قم به حول و قوه الهي در جهت تامين ، حفظ ، ارتقاء سلامت نيروهاي مولد ، حفظ منابع مادي كشور و  گام نهادن در راستاي تحقق توسعه پايدار، خط مشي ذيل را سرلوحه كار خود قرار داده و خود را متعهد به اجراي آن مي داند.

1. ما از نوآوريها و خلاقيت كاركنان حمايت كرده و تلاش هاي آنها را ارج مي نهيم.

2. ما حفظ حقوق مالكيت معنوي ارائه دهندگان دانش و فن آوري را وظيفه خود مي دانيم.

3. ما حفظ امانت در اطلاعات بدست آورده به مقتضيات شغل خود را وظيفه شرعي و قانوني خود مي دانيم.

4. ما بالا بردن سطح آگاهي شغل خود را وظيفه شرعي و قانوني خود دانسته و در جهت تأمين و بهبود آن تلاش
مي كنيم.

5. ما از طريق جذب به موقع نيروي انساني و تأمين نيازهاي مادي و معنوي كاركنان سهم كوچكي در ارتقاء و سلامت جامعه بر عهده داريم.

6. ما در جهت تقويت روحيه اميد، اعتماد، تلاش، ايثار، استقامت و توجه به نيازهاي روحي و معنوي كاركنان.تلاش مي كنيم

7. ايجاد فضاي كاري پرنشاط براي همه كاركنان  فراهم مي نماييم

8. از تكنولوژيهاي روز در جهت ارائه خدمات بهتر و بهينه استفاده مي نمائيم .

9. به خدمات آموزشي تمركز داشته و توسعه زير ساخت آموزشي موردنياز را فراهم مي كنيم .

10. با اعتقاد به آنچه تعهد داريم عمل مي نماييم.

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي ضمن تعهد به بازنگري و بهبود مستمر و اثربخش آن از كليه همكاران تقاضا دارد با تمام توان خود در جهت اجراي اين خط مشي تلاش نمايند.

ارباب رجوع به ما وابسته نيست ما به او وابسته هستيم او مزاحم كار ما نيست. او هدف كار ماست. او بيگانه در كار ما نيست. او بخشي از آن است. ما با انجام كار او، لطفي در حق او نمي كنيم، اوست كه با فراهم كردن اين فرصت به ما لطف مي كند و خلاصه اينكه حق با ارباب رجوع است.

 

        كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

 

 

فایل ها