خط مشی بهداشت حرفه ای استان قم (policy )





خط مشی بهداشت حرفه ای استان قم (policy )


واحد بهداشت حرفه ای استان قم به حول و قوه الهی در جهت تامین ، حفظ ، ارتقاء سلامت نیروهای مولد ، حفظ منابع مادی کشور و  گام نهادن در راستای تحقق توسعه پایدار، خط مشی ذیل را سرلوحه کار خود قرار داده و خود را متعهد به اجرای آن می داند.

1. ما از نوآوریها و خلاقیت کارکنان حمایت کرده و تلاش های آنها را ارج می نهیم.

2. ما حفظ حقوق مالکیت معنوی ارائه دهندگان دانش و فن آوری را وظیفه خود می دانیم.

3. ما حفظ امانت در اطلاعات بدست آورده به مقتضیات شغل خود را وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم.

4. ما بالا بردن سطح آگاهی شغل خود را وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و در جهت تأمین و بهبود آن تلاش
می کنیم.

5. ما از طریق جذب به موقع نیروی انسانی و تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان سهم کوچکی در ارتقاء و سلامت جامعه بر عهده داریم.

6. ما در جهت تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار، استقامت و توجه به نیازهای روحی و معنوی کارکنان.تلاش می کنیم

7. ایجاد فضای کاری پرنشاط برای همه کارکنان  فراهم می نماییم

8. از تکنولوژیهای روز در جهت ارائه خدمات بهتر و بهینه استفاده می نمائیم .

9. به خدمات آموزشی تمرکز داشته و توسعه زیر ساخت آموزشی موردنیاز را فراهم می کنیم .

10. با اعتقاد به آنچه تعهد داریم عمل می نماییم.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ضمن تعهد به بازنگری و بهبود مستمر و اثربخش آن از کلیه همکاران تقاضا دارد با تمام توان خود در جهت اجرای این خط مشی تلاش نمایند.

ارباب رجوع به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم او مزاحم کار ما نیست. او هدف کار ماست. او بیگانه در کار ما نیست. او بخشی از آن است. ما با انجام کار او، لطفی در حق او نمی کنیم، اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند و خلاصه اینکه حق با ارباب رجوع است.

 

        کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای