مأموريت يا رسالت بهداشت حرفه اي استان قم (Mission)

.

واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قم ايجاد شده تا با اتكال به نيروهای متخصص خود و با تكيه بر تعهد و وجدان كاری، ايثار، صداقت، خلاقيت و نوآوری، عدالت محوری و مهرورزی، نظم و قانون مداری، مشاركت جويی و مسئوليت پذيری در راستای تحقق شعار « نيروی انسانی ماهر و سالم، محور توسعه پايدار» قدم بردارد.

 

واحد بهداشت حر فه ای استان قم

فایل ها