ماموریت یا رسالت بهداشت حرفه ای قم
مأموریت یا رسالت بهداشت حرفه ای استان قم (Mission)

.

 

واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ایجاد شده تا با اتکال به نیروهای متخصص خود و با تکیه بر تعهد و وجدان کاری، ایثار، صداقت، خلاقیت و نوآوری، عدالت محوری و مهرورزی، نظم و قانون مداری، مشارکت جویی و مسئولیت پذیری در راستای تحقق شعار « نیروی انسانی ماهر و سالم، محور توسعه پایدار» قدم بردارد.

 

واحد بهداشت حر فه ای استان قم