مناسب های بهداشتی

موضوعات و مناسبت های بهداشتی

 

 

*****************************************************************************************

 

انتظار داریم مسئولین محترم بهداشت حرفه ای استان فعالانه در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.


پیشنهادات  خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

 

موضوعات ومناسب های بهداشتی

روز جهانی بهداشت حرفه ای

روز جهانی بهداشت محیط

روز هوای پاک

روز جهانی تخم مرغ

مبارزه با سرطان

هفته مقابله با ایدز

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهار دهم

قسمت پازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیازدهی