تراکت

 بهترین تراکت های آموزشی را از اینجا دریافت نمایید.

 

می توانید هر هفته یک تراکت را در تابلو سلامت واحد کاری خود نصب نمایید.

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان ردیف
معاینات سلامت شغلی 1
کارگران 1 2
کارگران 2 3
گردو غبار 4
صدا 5
سطوح چشمی سالم 6
حمل بار 7
رگونومی 8
تفکر در انجام کار 9
بهداشت حرفه ای 10
سلامت منابع انسانی 11
رعایت اصول بهداشت کار 12
سلامتی در محیط کار 13
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 14
روز جهانی کار و کارگر 1 15
روز جهانی کار و کارگر 2 16
علائم هشدار در محیط کار 17
برچسبهای ظروف مواد شیمیایی 18
کنترل عوامل زیان آور 19
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 20
محیط سالم برای یک زندگی سالم 21
شما جزء کدام دسته اید؟ 22
پروفسور حسابی 23
شعر ایمنی 24
زندگی سالم 25
پیشگیری بهترین درمان 26
سلامتی 1 27
سلامتی 2 28
سلامتی 3 29
  30
  31
  32
  33
  34
  35

 

امتیازدهی