آیا میدانید
     

آیا می دانید؟

مطالب کوتاه آموزشی با موضوع ایمنی و بهداشت

(برای درج در تابلوی سلامت)

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

فایل عنوان ردیف
توقیف مواد غذایی غیر قابل مصرف 1
توقیف مواد غذایی غیر قابل مصرف 2
 علت سرطان 3
  4
  5