آئین نامه پژوهش

آیین نامه شورای پژوهشی مرکز بهداشت استان قم

 
مقدمه

پویایی و ارتقاء مستمر کیفیت در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه که بیشترین سطح ارائه خدمات سلامت را به جمعیت زیاد تحت پوشش خود دارد، یک ضرورت است. لذا به منظور اجرای بهتر برنامه های جاری معاونت و نیز تلاش هدفمندتر در جهت ارتقاء سلامت جامعه، انجام پژوهشهای کاربردی لازم بوده و باید در مسیر صحیح هدایت و حمایت گردد. با توجه به انجام مقدمات کار توسط کمیته HSR  معاونت بهداشتی، پس از تشکیل معاونت پژوهشی، فرهنگی در مرکز بهداشت استان قم، شورای پژوهشی معاونت با تاکید معاون محترم بهداشتی تشکیل گردید.

 

ساختار

تعداد افراد شورا یازده نفر می باشد که عبارتند از:

۱- رییس مرکز بهداشت استان به عنوان رییس شورا

۲- معاون پژوهشی ، فرهنگی مرکز بهداشت استان

۳- رییس مرکز بهداشت شهرستان

۴- سه نفر مدیر گروه  شامل مدیران گروههای بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط و حرفه ای

۵- سه نفر شخصیت حقیقی ( از افراد علاقمند و دارای تجربه و سابقه انجام طرح های تحقیقاتی )

تبصره ۲- انتخاب اشخاص حقیقی به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره ۳- یک نفر از سه نفر اشخاص حقیقی ، کارشناس آمار باشد.

۶- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت با معرفی معاونت آموزشی ، پژوهشی

 

وظایف و اختیارات

۱- تعیین اولویت های پژوهشی و بازنگری آن در صورت لزوم

۲- تصمیم گیری در خصوص طرح های پژوهشی واصله

۳- برنامه ریزی برای تسهیل فرایند پژوهش در حوزه معاونت بهداشتی

۴- تصمیم گیری در خصوص نحوه جلب همکاری و مشارکت بین بخشی با سازمانهای خارج دانشگاه در راستای اولویتهای پژوهشی

۵- تصمیم گیری در خصوص نحوه ایجاد راهکارهای تشویقی پرسنل برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی

۶- نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی

۷- تعیین راهکار جهت به کارگیری نتایج پژوهشها در جهت ارتقاء سلامت جامعه ( کاربردی نمودن نتایج پژوهشها )

۸- برنامه ریزی برای توانمند سازی پرسنل معاونت بهداشتی به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی

تبصره ۱- جلسه شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با اکثریت آراء لازم الاجرا است.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳- مصوبات شورا پس از ابلاغ توسط رییس شورا برای کلیه واحدهای معاونت بهداشتی لازم الاجرا است.

تبصره ۴- کلیه پرداختها بر اساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و از محل اعتبارات پژوهشی اختصاص یافته به معاونت بهداشتی ، ردیف های متمرکز گروههای فنی و ... خواهد بود.