درخواست دوره آموزشی
درخواست برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران با صدور گواهینامه

لیست دوره ها پیشنهادی:

1- حفاظت شنوایی

2- آشنایی با الزامات قانون کار برای کارگران

3- نحوه صحیح حمل دستی بار

4-ارگونومی برای کارکنان اداری

5- سرب، عوارض و پیامد های آن نحوه محافظت

6- بهداشت روان

7- پیشگیری از ایدز در محیط کار

8- مواد مخدر صنعتی، عوارض و پیامد های آن

نام درخواست کننده : *
نام خانوادگی : *
شماره همراه:
نام شرکت :   
آدرس محل برگزاری دوره :   
عنوان دوره از لیست فوق:
عنوان دوره مورد نظر غیر از لیست:
تعداد شرکت کنندگان تقریبی:
تاریخ های پیشنهادی:
ساعت های پیشنهادی:
امکانات آموزشی موجود:
نیاز به استفاده از سالن مرکز :
نیاز به صدور گواهینامه دارید :