کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آنچه راجع به کمیته حفاظت باید بدانیم

به نظر شما نحوه ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

درست است. شما می توانید نظرات خود را برای اصلاح نحوه ارزشیابی برای ما بفرستید

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

لینک جدول دوره های آموزشی

***************

***********************

لینک جدول فرم های خام

******************************

لینک برنامه های بهداشت حرفه ای

************************

لینک دسترسی به روش های آنالیز مواد شیمیایی NIOSH

 

 

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 2
مقررات اشتغال در قم ویرایش سوم سال 98
3
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار97 4
وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 5
فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 6
 فرم قرارداد کارشناس 7
چک لیست ارزشیابی عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای 97
8
ارزشیابی کارشناسان 9
گزارش عملکرد سال 90 10
گزارش عملکرد سال 91 11
TLV 9019
12
دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  13
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش چهارم سال 95 14
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 15

 جزوارت آموزشی برای مسئولین بهداشت حرفه ای

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
کتاب آموزشی برنامه عملیاتی 2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

 

امتیازدهی