قوانين

 

قوانين مرتبط با بهداشت حرفه اي

 

 

فایل قانون ردیف
متن کامل قانون کار 1
قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای 2
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 3
فرم پیش بینی هزینه ها مشمول کسر مالیاتی  
 قانون مجازات اسلامی 4
قانون نظام صنفی  5
 قانون مدیریت خدمات کشوری 6
 قانون تأمین اجتماعی 7
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 8
 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 9
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 10
 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 11
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  12
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  13
قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی    اصلاحیه دارد
14
قانون اصلاح ماده سیزده  
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ۸/۷/۱۳۹۲  15
 قانون مجازات اسلامی 92 16
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی  17
قانون تعزیرات حکومتی   18
  برنامه ایجاد کارگاه بهداشت کار در محل مجامع صنفی، اتحادیه ها و مجتمع های صنفی 19
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم  در خصوص آلایند های آلی پایدار  20
قانون مدیریت پسماند 21
 کنوانسیون میناماتا 22

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين حد مجاز استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و کارگاه هاي صنعتي

23
(قانون نظام صنفی جدید(92 24
(قانون معادن کشور(1377 25
قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25  26
  27
  28
  29
  30

 

 

 

فایل کارهای سخت و زیان آور ردیف
قانون کار راجع به کارهای سخت و زیان آور 1
آئین نامه کارهای سخت و زیان آور 2
قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 3
آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 4
دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور 5
 آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان 6
 ماده واحده اصلاح قانون تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور 7
 استعلام تعیین صلاحیت کارخانجات و صنوف 8
 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی 9
  10
   

 

 

 

فایل شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای ردیف
دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای قدیم 1
 دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای جدید 2
فرم های شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای

 3

روش اجرایی دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای 4
دستورالعمل تأسیس آموزشگاههای بهداشت حرفه ای صنوف  5
 دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ارائه خدمات سلامت کار 6
تعرفه های خدمات بهداشت حرفه ای سال 1386 7
راهنمای حقوقی ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  8

 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 91

9
تعرفه های خدمات بهداشت حرفه ای و محیط سال 1395  10
  11
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95
 
TLV 9019  
   

 

 

 

فایل معاینات سلامت شغلی ردیف
قانون کار راجع به معاینات سلامت شغلی 1
آئین نامه معاینات سلامت شغلی 2
دستورالعمل اجرایی آئین نامه معاینات سلامت شغلی 3
آئین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها 4
دستورالعمل اجرایی انجام آزمایشهای مربوط به معاینات سلامت شغلی 5
دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل 6
فرم پرونده پزشکی شاغل 7
 دستور عمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی 8
تعرفه 92  9
تعرفه طب کار  10
 اعلام نواقص موجود در نتایج معاینات و پرونده های پزشکی  11
دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی 12
بخشنامه صدور مجوز معاینات سلامت شغلی 13
  فرم قرارداد پزشک همکار طب کار 14
 فرم همکاری کارشناس بهداشت حرفه ای با پزشک طب کار 15
(دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان(جدید  16
 بخشنامه 8621 وزارت بهداشت در مورد لزوم اندازه گیری قبل از انجام معاینات  17
راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  درمانی  18
 تعرفه  های طب کار در سال 1394  19
فرم بیماری یابی 111-3 مخصوص مراکز درمانی   20
 فرم معاینات سلامت شغلی مراکز درمانی  21
تعرفه های طب کار در سال 95  
دستورالعمل معانیات سلامت شغلی سال 97(جدید)  
شیوه نامه معاینات سلامت شغلی مکمل دستورالعمل معاینات سلامت شغلی  
راهنمای معاینات سلامت شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی  

 

 

 

فایل ارگونومی در محیط کار ردیف
ارگونومی در قانون کار 1
آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار(مرکز سلامت محیط و کار 2
 راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری 3
 حدود مواجهه شغلی با عوامل ارگونومی 4
  آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان 5
 نوبت کاری 6
  7
  8
  9
  10

 

 

 

فایل مدیریت پسماندها ردیف
 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 1
 دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها 2
  دستورالعمل روش اجرای قسمت اول                         قسمت دوم  
 اقدامات اجرایی لازم مطابق دستورالعمل 3
 کنوانسیون بازل 4
 ضمائم کنوانسیون بازل 5
دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه 6
 راهنمای حمل و نقل پسماندهای ویژه 7
 راهنمای نگهداری و ذخیره سازی پسماندهای ویژه 8
 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 9
 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی 10
 پسماندهای صنعتی و خطرناک 11
 جدول جمع بندی برنامه عملیاتی پسماند 12
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم  در خصوص آلایند های آلی پایدار 13
 قانون مدیریت پسماند 14
 آیین نامه مدیریت زباله های بیمارستانی 15
آیین نامه رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اصلاحیه آن  
 کنوانسیون میناماتا  
 الحاقیه به کنوانسیون بازل  
دستورالعمل رعایت جنبه های زیست محیطی در بسته بندی توزیع و مصرف محصولات معدنی(گچ و سیمان)  
دستورالعمل استفاده از پلاستیک های زیست تجزیه پذیر در کالاها  
مصوبه هیئت وزیران اجرای مصوبات مدیریت پسماند  
 

 

 

فایل آئین نامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف
جدید) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها) 1
 آئین نامه علائم ایمنی در کارگاهها 2
 آئین نامه حفاظتی صنایع چوب 3
 آئین نامه ایمنی در آزمایشگاه 4
 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی 5
آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار  6
 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار 7
 اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای 8
 آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز 9
 آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 10
آیین نامه معافیت کارگاههای کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار   11
 آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری 12
 آیین نامه وسایل حفاظت فردی 13

 آیین نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاهها 14
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  15

 

 

 

فایل آئین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ردیف
آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی 1
 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار 2
آیین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار  3
 آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی 4
 آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت 5
آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور   6
آیین نامه قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 7
 آیین نامه حمل دستی بار 8
 آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار  9
 نوبت کاری 10
 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 11
آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی، دامداری و مرغداریهای سراسر کشور  12

 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 91

13
 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95 14
استاندارد های  اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران ویرایش سوم /1395  
 واژگان استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران ویرایش سوم / سال 1395  
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک  
   
   
   

 

 

 

فایل دستورالعمل ها ردیف
دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم 1
دستورالعمل تأمین سلامت کار در کارگاههای کوچک  2
دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی  3
دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم  4
 دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی 5
دستورالعمل تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی  6
 دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز 7
دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی 8
 دستورالعمل نحوه تکمیل فرم گزارش اندازه گیری صدا در محیط کار 9
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ارائه خدمات سلامت کار 10
دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای  11

دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف (بهداشت محیط )ویرایش سوم

12
دستورالعمل اقدامات بهداشت آب  و فاضلاب به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب 13
شرح وظایف کارشناسان بهداشست حرفه ای بیمارستان ها 14
مقررات و ضوابط استقرار واحد های تولیدی 15

 

 

 

فایل بخشنامه ها ردیف
بخشنامه صدور مجوز معاینات سلامت شغلی 1
 بخشنامه لزوم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار قبل از انجام معاینات 2
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها 3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

 

 

سایر مقررات مرتبط با بهداشت حرفه ای
ردیف

آیین نامه ساماندهی مشاغل، اصناف مزاحم شهری

 
  2
  3
  4
  5
  6

7

8

9

10

 

 

استاندارد های مرتبط با بهداشت حرفه ای
ردیف
استاندارد آب آشامیدنی : ویژگی های میکروبیولژی 1
استاندارد آب آشامیدنی : ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 2
استاندارد آب آشامیدنی : نمونه برداری برای آزمون میکروبیولژی 3
محافظ های شنوایی 1 گوشی رو گوشی 4
محافظ های شنوایی 2 گوشی تو گوشی 5
محافظ های شنوایی 3 گوشی رو گوشی متصل به کلاه ایمنی
6

7

8

9

10

 

 

فایل ترمینولوژی ردیف
الف 1
ب - پ  -  ت - ث  2
ج - چ - ح - خ   3
 د - ذ - ر - ز - ژ 4
س - ش - ص - ض - ض  5
ط - ظ - ع - غ  6
ف - ق-  ک - گ   7
ل - م  8
ن - و  9
ه - ی  10

 

 

 

 

 

 

امتیازدهی