ارسال اطلاعات

کلیه مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات استان قم لازم است اطلاعات ذیل را تکمیل کنند

گزارش برنامه ساماندهی روشنایی

کنترل شرایط جوی

نیاز سنجی آموزشی سال 93پایان مهلت

صورت جلسات کمیته حفاطت سال 91 پایان مهلت

فرم ثبت فشار خون شاغلین بالای 30 سال

فرم ارسال مطالب علمی

نظر سنجی در باره سایت

فرم کلر سنجی ماهیانه(برای کارشناسان تمام وقت بهگران و بهداشتیاران اجباری است)

فرم گزارش عملکرد فصلی خانه بهداشت کارگری

فرم گزارش عملکرد فصلی ایستگاه بهگر

فرم گزارش عملکرد فصلی بهداشت حرفه ای بیمارستان

فرم گزارش عملکرد فصلی پرتوکاران

فرم گزارش فاز4 برنامه ارگونومي سال 92

فرم گزارش اجرای فاز بهسازی برنامه ارگونومي سال 92

امتیازدهی