دوره ایدز
عنوان فرم: درخواست مدرس جهت آموزش پیشگیری از ایدز
نام شرکت : *
تعداد کارگر :
نام کارشناس :
تلفن همراه :
آدرس شرکت :
تاریخ های پیشنهادی به ترتیب :
ساعت های پیشنهادی :
مدت زمان در نظر گرفته شده برای تدریس:
امکانات آموزشی موجود :
تعداد تقریبی شرکت کنندگان :
آیا قبلا در کارخانه همین دوره برگزار شده: