پرسش نامه ترویج تغذیه با شیر مادر در محیط کار (شماره 1)
پرسشنامه یک- بررسی پایش قانون ترویج تغذیه با شیرمادر در محیط کار در کارگاه‌ها و کارخانجات استان قم

مرداد ماه1400

 

نکته: چنانچه مدت زمان اشتغال فردی در این محیط کارگاهی کمتر از دو سال باشد، صرفا اطلاعات مربوط به همان دوره زمانی ثبت شود.