نام و نام خانوادگی: مهندس سعید دوستی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس ستاد

سابقه کار: 22 سال

تلفن: 02536200117

محل کار :بیست متری شهید بهشتی ابتدای چمران شمالی معاونت بهداشت