مکاتبات اداری سال 1400 با واحد های کاری توسط مرکز بهداشت شهرستان قم- واحد بهداشت حرفه ای


 

 

نکته : نامه های درج شده در ذیل این متن بایستی توسط مسئولین بهداشت حرفه ای واحدهای کاری دانلود و به واحد کاری خود ابلاغ نمایند.

در صورت درخواست اقدام اجرایی موارد خواسته شده انجام و به مرکز بهداشت شهرستان گزارش گردد.