کنترل های آسان اما کاربردی   

 

 

کنترل های ارزان قیمت 

 

کایزن چیست ؟

کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

KAI + ZEN = KAIZEN

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان

 

در نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد :

۱- کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شوند .

۲- فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند ( Muri ) با یکدیگر تلفیق شوند.

۳- آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند (Mura ) به فعالیت های سازمان افزوده شوند. این حرکت یا نهضت ۳Mu اساس اقدامات کارگاه آموزشی گمبا کایزن ( کایزن عملی ) را تشکیل می دهد.

شما می توانید اقدامات کنترلی خود را با نام خودتان در این قسمت برای آشنایی دیگران قرار دهید

هدف : انتقال تجربیات کنترلی آسان و کم هزینه و تدوین بانک اطلاعات کنترل های آسان می باشد.

 

شما هم می توانید با ارسال مطالب خود بصورت فایل وردی به آدرس ذیل

در ارتقای این بخش سهیم شوید.

 

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان تهیه کننده موضوع گزارش ردیف
لاله مهرگان مهندس مجتبی دهقان نصیری اصلاحات ارگونومی  1
کشتارگاه صنعتی  مهندس عبدا.. میروند   اصلاحات ارگونومی  2
 پاک یوم  مهندس اکرم میرزایی  اصلاحات ارگونومی 3
 شکوه مس مهندس هدی محبی نژاد    اصلاحات ارگونومی 4
 پارس اکسید شکوهیه پرنو مهندس اسماعیل خداپرست کنترل شرایط جوی محیط کار 5
 تندر شهاب  مهندس منیر فخارنیا  اصلاحات ارگونومی 6
     ارگونومی آسان 7
نیکی مهر (مریخی)   مهندس زینب کریمی اصلاحات ارگونومی  8
 نیروگاه حرارتی مهندس کریم فرد زارعی  اصلاحات ارگونومی  9
تشک رویا  مهندس محمد گل وردی  اصلاحات ارگونومی  10
 ایران مرینوس مهندس حسین مقدمی   اصلاحات ارگونومی 11
 پیلتن دپی  مهندس زهرا راموز  اصلاحات ارگونومی 12

لینا

مهندس حامد عبدالهی

اصلاحات ارگونومی

13

شکوه مس قم

مهندس هدی محبی نژاد

اصلاحات ارگونومی

14

صفا بست ساز مهندس علی صولتی اصلاحات ارگونومی 15
  کشتارگاه بهاران  مهندس ذبیح ا... حمیدی   اقدامات بهداشتی 16
   شرکت تارا ریس  خانم مهندس برجی  اصلاحات ارگونومی 17
  لوله پوشش سلفجگان   آقای مهندس  کابین کنترل صدا 18
  آریا صنعت معصومی آقای مهندس حاجی زاده کنترل مخاطرات 19

 

      20

 

 

 

 

کایزن و مدیریت:

مدیریت از دو عنصر اصلی تشکیل یافته است. نگهداری و بهبود
نگهداری به فعالیت های تداوم بخش استانداردهای موجود در تکنولوژی، مدیریت و عملیات اطلاق می شود. بهبود نیز به تدابیری اطلاق می شود که برای بهبود این استانداردها بکار گرفته می شوند.

کایزن و نوآوری:

بهبود یعنی کایزن و نوآوری. هر شرکت و یا سازمانی برای بقا و پیشرفت و رشد خود بایستی هم از کایزن و هم از نوآوری استفاده کند. کایزن به اصطلاحات جزئی بعمل آمده در وضع موجود از طریق تلاشهای بی وقفه. و نوآوری به اصلاحات کلی بعمل آمده در وضع موجود از طریق سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی یا تجهیزات جدید اطلاق می شود.

کایزن در برابر نوآوری:

برای دستیابی به پیشرفت دو نگرش متفاوت وجود دارد: پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری) در مجموع شرکت های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می دهند و شرکتهای غربی به نوآوری اعتقاد دارند.

کایزن همراه با نوآوری:

یکی از ویژگیهای جالب کایزن، عدم نیاز قطعی آن به تکنولوژی پیچیده یا آخرین دستاوردهای تکنولوژیک است. برای تحقق کایزن "عقل سلیم" همه آن چیزی است که مورد نیاز می باشد. در مقابل نوآوری اغلب به تکنولوژی بسیار و سرمایه گذاری عظیم نیاز دارد.

کایزن و QC (کنترل کیفیت):

کایزن در کارگروهی بیانگر نگرش دائمی هسته های کنترل کیفیت و سایر فعالیتهای گروهی کوچک است که برای حل مسایل از ابزارهای آماری مختلف استفاده می کنند. این نگرش دائمی به اجرای کامل چرخه برنامه ریزی، اجرا، بررسی نتایج و عملیات نیاز دارد و مستلزم تلاش اعضای تیم در جهت تشخیص مسایل و هم در جهت شناخت علل و تحلیل آنها و نیز آزمایشات و ارائه راه حلهاست. این تلاش ها باید به تثبیت استانداردها و یا دستورالعمل های جدید منجر شوند. 

 

فایل ها